Adatkezelési tájékoztató - CROWN International Kft.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A személyes adatok kezeléséről 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ TARTALOMJEGYZÉK

 I. FEJEZET – ALAPFOGALMAK

II. FEJEZET – AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

III. FEJEZET – SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK 

1. Szerződő partnerek adatainak kezelése – vevők, szállítók nyilvántartása 

2. Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek adatkezelés 

2.1. Adatkezelőtől egyszeri információkérés adatkezelése 

2.2. Érintettel történő folyamatos, rendszeres kapcsolattartás adatkezelése 

2.3. Érintetti ajánlatkéréssel kapcsolatos adatkezelés 

2.4. Adatkezelő részéről történő ajánlatbekéréssel kapcsolatos adatkezelés 

2.5. Szerződés megkötésével kapcsolatos adatkezelés 

3. Kiszállítással kapcsolatos adatkezelés 

4. Panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelés 

5. Tájékoztatás sütik (cookie) alkalmazásáról 

6. Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés 

7. Közösségi irányelvek / Adatkezelés a Adatkezelő Facebook oldalán 

8. Rendezvény szervezésével és ajándéksorsolással kapcsolatos adatkezelés 

8.1. Rendezvényszervezés 

8.2. Ajándéksorsolás 

9. Érintettről készített képek, videofelvételek, hangfelvételek kezelése 

10. Direkt marketing célú adatkezelés 

IV. FEJEZET – ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL 

V. FEJEZET – AZ ÉRINTETT KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE, AZ ADATKEZELŐ INTÉZKEDÉSEI 

 

BEVEZETÉS 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: „Rendelet” vagy „GDPR”) előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hozzon annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását. 

 

Az érintett előzetes tájékoztatását az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Info tv.”) is előírja. 

 

Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget. Jelen Tájékoztató az Adatkezelő Adatvédelmi szabályzatának kivonata, mely azzal a céllal került megalkotásra, hogy az érintetteket tömör, érthető és áttekinthető formában tájékoztassa az Adatkezelő egyes adtakezelési tevékenységeiről és annak szabályairól. A Tájékoztatóban nem tárgyalt témák és kérdéskörök kapcsán a Szabályzat és a vonatkozó jogszabályok rendelkezési az irányadók. 

A Crown International Kft. magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató jogi tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. 

A Crown International Kft. az alábbiakban ismerteti a személyes adatok adatkezelési tevékenységére vonatkozó legfontosabb adatkezelési elveit, bemutatja azokat a szempontokat, követelményeket, amelyeket saját magával, mint Adatkezelővel szemben megfogalmazott és előírt, valamint elismeri, hogy adatkezelési elvei összhangban vannak a személyes adatok védelmével kapcsolatos hatályos hazai és európai jogszabályokkal. 

I. FEJEZET- ALAPFOGALMAK ISMERTETÉSE 

1.1. SZEMÉLYES ADAT Azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; 

1.2. KÜLÖNLEGES ADAT A személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok. 

1.3. EGÉSZSÉGÜGYI ADAT Egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról. 

1.4. ÉRINTETTTEK Minden, bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy közvetve vagy közvetlenül azonosítható természetes személy, akinek az adatait az Adatkezelő kezeli. 

1.5. ADATKEZELŐ Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja. 

1.6. ADATKEZELÉS A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is. 

1.7. ADATFELDOLGOZÓ Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Az Adatfeldolgozók az adatkezelés szempontjából önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybevételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak. 

1.8. HONLAP Az Adatkezelő által üzemeltetett honlapok. 

1.9. SZOLGÁLTATÁS(OK) Honlapokon történő regisztráció, ajánlatkérés és a Honlapokon biztosított szolgáltatások. 

1.10. MUNKAVÁLLALÓ Az a természetes személy, aki a Adatkezelővel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll. 

1.11. COOKIE (SÜTI) A felhasználó böngészőjén keresztül annak winchesterére kerülő információs fájl, célja többféle lehet, leggyakrabban egy adott weboldal regisztrált felhasználóinak azonosítására, „bevásárlókosár” nyilvántartására vagy látogatók nyomon követésére használják. 

1.12. DIREKT MARKETING TEVÉKENYSÉG Azoknak a közvetlen megkeresésnek módszerével végzett tájékoztató tevékenységeknek és kiegészítő szolgáltatásoknak az összessége, amelyeknek a célja, az érintett részére termékek vagy szolgáltatások ajánlása, hirdetések továbbítása, a fogyasztók vagy kereskedelmi partnerek tájékoztatása üzletkötés (vásárlás) előmozdítása érdekében. 

1.13. KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓ Az Adatkezelő számos esetben Külső szolgáltatót vesz igénybe, amely külső szolgáltatókkal az Adatkezelő együttműködik, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében az érintettek személyes adatai továbbításra kerülhetnek, illetve akik az Adatkezelő részére személyes adatokat továbbíthatnak. A külső szolgáltatók rendszereiben kezelt személyes adatok tekintetében a külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a külső szolgáltató a részére továbbított Személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag a Felhasználó által meghatározott vagy a jelen Tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel. 

1.14. ÉRINTETT HOZZÁJÁRULÁSA Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez. 

1.15. CÍMZETTEK, ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK Az Ön által megadott, vagy egyébként az Adatkezelő által kezelt személyes adatokhoz kizárólag az Adatkezelő és az adatfeldolgozó azon munkavállalói, megbízottjai férhetnek hozzá, akiknek ezen adatok megismerése a feladataik teljesítése érdekében szükséges. Az adatfeldolgozókról valamennyi adatkezelés esetén tájékoztatást adunk. Ezen túlmenően kizárólag a hatáskörében eljáró hatóság, bíróság ilyen felhívására továbbítunk személyes adatokat. Az Adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó törvényi előírások, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés ellen. 

1.16. ADATKEZELÉS CÉLJA Személyes adatot kezelni csak egyértelműem meghatározott, jogszerű cél érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. 

1.17. TILTAKOZÁS Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri. 

1.18. NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL Ha az adatot az Adatkezelő bárki számára hozzáférhetővé teszik. 

1.19. IP CÍM Valamennyi hálózatban, amelyben a kommunikáció a TCP/IP protokoll szerint folyik, a szervergépek IP címmel, azaz azonosítószámmal rendelkeznek, amelyek az adott gépek hálózaton keresztüli azonosítását teszik lehetővé. Minden hálózatra kapcsolt számítógép rendelkezik IP címmel, amelyen keresztül beazonosítható. 

1.20. ANONIMIZÁLÁS/ADATTÖRLÉS A felhasználó által megadott személyes adatok végleges módosítása oly módon, hogy az a későbbiekben ne legyen alkalmas a felhasználó közvetlen vagy akár közvetett beazonosítására. Az adatok anonimizálása, azaz felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges. 

1.21. ADATZÁROLÁS Az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele. 

1.22. ADATMEGSEMMISÍTÉS Az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése. 

1.23. ADATTOVÁBBÍTÁS Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele. Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik. 

1.24. HARMADIK SZEMÉLY Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely/aki nem azonos az érintettel, az Adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval. 

1.25. HARMADIK ORSZÁG Minden olyan ország, amely nem tagja az Európai Gazdasági Térségnek. 

1.26. ADATVÉDELMI INCIDENS A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. 

1.27. NAIH Nemzeti Adatvédelmi és információszabadság Hatóság, a GDPR VI. Fejezete szerinti független felügyeleti hatóság. Részletes jogállását és feladatait az Info tv. 38. paragrafusa határozza meg (a továbbiakban úgy is, mint: „Hatóság”). 

1.28. SZEMÉLYES ADATOK HATÁROKON ÁTNYÚLÓ ADATKEZELÉSE A) A személyes adatoknak az Európai Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező Adatkezelő vagy adatfeldolgozó több tagállamban található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor; vagy B) személyes adatoknak az Európai Unióban megvalósuló oly kezelése, amelyre az Adatkezelő vagy az adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős mértékben érint vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érint érintetteket. 

 

II. FEJEZET- AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE 

E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő: 

Cégnév: CROWN International Kft. 

Székhely: 1163, Budapest, Vámosgyörk utca 30. 

Fióktelep: 2142 Nagytarcsa, Alsó Ipari krt. 6 sz. G épület 

Cégjegyzékszám: 01-09-561638 

Adószám: 10795752-2-42 

Képviselő: Makk Piroska 

Telefonszám: 06-28-200-282 

E-mail cím: makk.piroska@cloos.hu 

Honlap: www.cloos.hu (a továbbiakban: Adatkezelő) 

 

III. FEJEZET- SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK 

1. Szerződő partnerek adatainak kezelése – vevők, szállítók nyilvántartása (1) Adatkezelő szerződő természetes partnerei adatairól nyilvántartást vezet. (2) A személyes adatok kezelésnek célja: a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása. (3) A kezelt adatok köre: 

A szerződött természetes személy alábbi adatai: 

1. név, 

2. születési név,* 

3. születési idő,* 

4. anyja neve,* 

5. lakcím,* 

6. adóazonosító jel, 

7. adószám, 

8. vállalkozói, őstermelői igazolvány szám, 

9. személyi igazolvány szám,* 

10. székhely, telephely címe, 

11. telefonszám, 

12. e-mail cím, 

13. honlap-cím, 

14. bankszámlaszám, 

15. vevőszám (ügyfélszám, rendelésszám), 

16. online azonosító (vevők, szállítók listája, törzsvásárlási listák). (4) 

 

Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés. Az adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a szerződés teljesítése jogcímén alapul, a tájékoztatás történhet a szerződésben is. (5) Az adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év. (6) A személyes adatok címzettjei: az Adatkezelő ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói. (7) Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől. (8) Adatközlés/adattovábbítás: az adatok továbbításra kerülhetnek adatfeldolgozó részére. Az érintettet személyes adatai adatfeldolgozó részére történő átadásáról tájékoztatni kell.

1. Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségi adatai Általános elvek: (1) A személyes adatok kezelésének célja: a Adatkezelő jogi személy partnerével kötött szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás. (2) A kezelt személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe. (3) Az adatkezelés jogalapja: a kapcsolat módozata szerint változó. (4) A személyes adatok kezelésének időtartama: az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői minőségének fennállását követő 5 évig. (5) A személyes adatok címzettjei: az Adatkezelő ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói. (6) 

Az adatok forrása: személyesen az érintettől. A kapcsolat módozatai szerint: 

2.1.1 Az Adatkezelőtől egyszeri információkérés webes űrlapon keresztül (1) Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával az Adatkezelőtől információt kérjenek a céges weboldalakon keresztül. (2) A személyes adatok kezelésének célja: az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás. (3) A kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám és opcionálisan cégnév. (4) Az adatkezelés jogalapja: az információkérés önkéntes hozzájáruláson alapul. (5) Az adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig. Abban az esetben, ha az információ kéréshez és/vagy információ adáshoz joghatás fűződik, vagy az érintettet, vagy a Adatkezelő hasonlóan jelentős mértékben érinti, Adatkezelő az adatokat a mindenkori elévülési ideig kezeli. (6) A személyes adatok címzettjei: az információ kérésben érintettek. (7) Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől. (8) Adatközlés/adattovábbítás: harmadik fél számára nem kerül közlésre. 

2.1.2. Adatkezelőtől egyszeri információkérés egyéb módon (1) Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával az Adatkezelőtől információt kérjenek. (2) A személyes adatok kezelésének célja: az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás. (3) A kezelt személyes adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím. (4) Az adatkezelés jogalapja: az információkérés önkéntes hozzájáruláson alapul. (5) Az adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig. Abban az esetben, ha az információkéréshez és/vagy információ adáshoz joghatás fűződik, vagy az érintettet, vagy a Adatkezelőt hasonlóan jelentős mértékben érinti, Adatkezelő az adatokat a mindenkori elévülési időben kezeli. (6) A személyes adatok címzettjei: az információkérésben értinettek. (7) Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől. (8) Adatközlés/adattovábbítás: harmadik fél számára nem kerül közlésre. 

2.2. Érintettel történő folyamatos, rendszeres kapcsolattartás adatkezelése (1) Adatkezelő biztosítja, hogy az érintett vele különböző módokon és fórumokon folyamatosan, vagy rendszeresen kapcsolatot tartson elektronikus úton e-mail-ben, postai úton vagy telefonon. (2) A személyes adatok kezelésének célja: az érintettel történő kapcsolattartás, felmerülő kérdések, kérések és egyebek megválaszolása, megoldása. (3) A kezelt személyes adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím. (4) Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása. Abban az esetben, ha az Adatkezelő és az érintett megállapodást kötnek egymással például a Adatkezelő valamely szolgáltatásának igénybevételéről, a rendszeres kapcsolattartás ezen adatkezeléshez kapcsolódó lesz és jogszerűsége a szerződéskötésen alapul. Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás esetén a vonatkozó adatok kezelése alapulhat az érintett vagy az Adatkezelő jogos érdekén, ilyen esetben az Adatkezelő érdekmérlegelési tesztet hajt végre. (5) Az adatkezelés időtartama: a, törlési kérelem benyújtása esetén a kérelem végrehajtásáig, b, cél megvalósulásáig, c, ha szerződés teljesítése, jogi kötelezettség teljesítése, az érintett vagy harmadik személy, vagy az Adatkezelő érdeke megkívánja, akkor a teljesítés, vagy jogi kötelezettség elévüléséig vagy az érdek megszűnéséig tart. (6) A személyes adatok címzettjei: az információkérésben érintettek. (7) Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől. (8) Adatközlés/adattovábbítás: harmadik fél számára nem kerül közlésre. 

2.3. Érintetti ajánlatkéréssel kapcsolatos adatkezelés (1) Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával az Adatkezelőtől ajánlatot kérjenek. (2) A személyes adatkezelés célja: az érintett számára megfelelő ajánlat nyújtása és kapcsolattartás. (3) A kezelt személyes adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím. (4) Az adatkezelés jogalapja: az ajánlatkérés önkéntes hozzájáruláson alapul. (5) Az adatkezelés időtartama: az adatok felvételét követő év végéig. (6) A személyes adatok címzettjei: az ajánlatkérésben érintettek. (7) Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől. (8) Adatközlés/adattovábbítás: harmadik fél számára nem kerül közlésre. 

2. 4. Adatkezelő részéről történő ajánlatbekéréssel kapcsolatos adatkezelés (1) Adatkezelő szolgáltatások, termékek beszerzése esetén ajánlatokat kér be jelenlegi vagy potenciális Partnerektől. (2) A személyes adatkezelés célja: az ajánlatok összehasonlítása, a legmegfelelőbb kiválasztása és a kapcsolattartás. (3) A kezelt személyes adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím, valamint az ajánlatban szereplő esetleges egyéb személyes adatok. (4) Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása. (5) Az adatkezelés időtartama: a, ha az ajánlatot elfogadja, akkor az ajánlatot a kapcsolódó megállapodással együtt, mint a vonatkozó számla alapját 8 évig kezeli. b, ha az ajánlatot nem fogadja el, úgy hozzájárulása esetén adatait továbbra is kezeljük a hozzájárulás visszavonásáig. (6) A személyes adatok címzettjei: az ajánlatbekérésben érintettek. (7) Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől. (8) Adatközlés/adattovábbítás: harmadik fél számára nem kerül közlésre. 

2.5. Szerződés megkötésével kapcsolatos adatkezelés (1) Adatkezelő az egyes szolgáltatásainak nyújtását megállapodás előzetes megkötéséhez, mint feltételhez köti. (2) A személyes adatkezelés célja: megállapodás megkötése, kapcsolattartás. (3) A kezelt személyes adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím. (4) Az adatkezelés jogalapja: megállapodás megkötése esetén az adatkezelés jogalapja, miszerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. (5) Az adatkezelés időtartama: a, azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, b, azon személyes adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év. (6) A személyes adatok címzettjei: szerződő felek, mint jogi személyek képviseletét ellátó személyek. (7) Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől. (8) Adatközlés/adattovábbítás: amennyiben harmadik fél felé közlésre kerül, úgy e címzett adatait az Adatvédelmi szabályzat tartalmazza. 

3. Kiszállítással kapcsolatos adatkezelés (1) Adatkezelő lehető veszi, hogy érintett az Adatkezelő termékeit megrendelendő, a Adatkezelőtől meghatározott címre történő kiszállítást kezdeményezzen. (2) A személyes adatok kezelésének célja: az érintett által megrendelt termékek határidőben történő kiszállítása és kapcsolattartás. (3) A kezelt személyes adatok köre: megrendelő/ ügyintéző neve, telefonszáma, természetes személy érintett lakcíme, szállítási címe. (4) Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés (a kiszállítás) teljesítéséhez szükséges. (5) Az adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év. (6) A személyes adatok címzettjei: az Adatkezelő értékesítéssel foglalkozó munkatársai, a posta ill. a futárszolgálat, mint adatfeldolgozó munkatársai. (7) Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől. (8) Adatközlés/adattovábbítás: amennyiben harmadik fél felé közlésre kerül, úgy e címzett adatait az Adatvédelmi szabályzat tartalmazza. 

4. Panaszkezelés adatkezelése (1) Adatkezelő biztosítja, hogy az érintett a szolgáltatásra, és/vagy Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, elektronikus levélben) közölhesse. (2) A személyes adatok kezelésének célja: az érintett panaszának azonosítása és kezelése, kapcsolattartás. (3) A kezelt adatok köre: a panasz azonosítója, panaszt tevő neve, telefonszáma, a beszélgetés során megadott személyes (számlázási/levelezési cím) adatok. (4) Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. (5) Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a felvételüktől számított elévülési időben (5 évig) kezeli. (6) A személyes adatok címzettjei: az Adatkezelő panaszkezeléssel foglalkozó munkatársai. (7) Az adatok forrása: közvetlenül az érinettől. (8) Adatközlés/adattovábbítás: harmadik fél számára kizárólag akkor kerül közlésre, ha az érintett, vagy az Adatkezelő vagy harmadik fél jogainak érvényesítése, vagy kötelezettségeinek teljesítése szempontjából az adatközlésre szükség van. 

5. Tájékoztatás sütik (cookie) alkalmazásáról (1) Az általános elterjedt internetes gyakorlatnak megfelelően az Adatkezelő is használ sütiket (cookie) a weboldalán. A cookie egy kis fájl, amely egy sor karaktert tartalmaz, és amely akkor kerül a látogató számítógépére, amikor az egy webhelyet keres fel. Amikor ismét felkeresi az adott webhelyet, a cookie-nak köszönhetően a webhely képes felismerni a látogató böngészőjét. A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat (pl. választott nyelv) és egyéb információkat is. Többek között információt gyűjtenek a látogatóról és eszközéről, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, felhasználásra kerülhetnek pl. az online bevásárlókosarak használatakor. A sütik általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát, elősegítik, hogy a weboldal a felhasználók számára igazi webes élményt nyújtson, és hatékony információforrást jelentsen, továbbá biztosítják a weboldal üzemeltetője részére az oldal működésének ellenőrzését, visszaélések megakadályozását és a weboldalon nyújtott szolgáltatások zavartalan és megfelelő színvonalú biztosítását. (2) Az Adatkezelő honlapja a weboldal használata során a látogatóról, illetve az általa böngészésre használt eszközről például az alábbi adatokat rögzíti és kezeli: • a böngésző típusa, • a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv), • látogatás időpontja, • a meglátogatott oldal, funkció vagy szolgáltatás. (3) A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatók annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét. Egy másik lehetőség a sütik engedélyezésére vagy tiltására a Sütikezelő ablak Beállítások gombjára kattintva lehetséges. Itt a statisztikai, illetve marketingcélú sütiket lehet blokkolni vagy engedélyezni. (4) A weboldalon használt sütik önmagukban nem alkalmasak a felhasználó személyének beazonosítására. (5) Adatkezelő honlapján alkalmazott sütik: 1. Technikailag elengedhetetlenül szükséges, funkcionális sütik: Ezek jegyzik meg például az első látogatáskor a felhasználó elmentett sütikezelési beállításait. A weboldal működéséhez mindenképpen szükségesek, ezért kikapcsolni nem lehet őket. 2. Statisztikai célokat szolgáló sütik: Látogatottsági adatokat mérnek. A Google Analytics sütijei személyes adatokat nem gyűjtenek. Igény esetén a sütik használatát tiltani lehet. 3. Marketing- és hirdetési célokat szolgáló sütik: Ezek általában harmadik féltől származó sütik. Ilyenek például a Facebook, Linkedin, YouTube, Google Ads. Igény esetén a sütik használatát tiltani lehet, de fel kell készülni arra, hogy emiatt egyes funkciók esetleg nem lesznek működőképesek (pl. beágyazott YouTube-videók lejátszása). Az Analytics Cookie-ról Azok a felhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Emellett azok a felhasználók, akik telepítették a letiltó böngészőbővítményt, a tartalmi kísérletekben sem vesznek részt. Ha le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout), és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót. 

6. Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés Érintett a szolgáltatások igénybevétele előtt vagy során, vagy egyéb más módon a következőkben meghatározott adataival iratkozhat fel hírlevélre. A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul. (1) A honlapon a hírlevél szolgáltatásra regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. Tilos a négyzet előre bejelölése. A hírlevéről az érintett a hírlevél „Leiratkozás” alkalmazásának használatával, vagy írásban, vagy e-mailben tett nyilatkozattal bármikor leiratkozhat, amely a hozzájárulás visszavonását jelenti. Ilyen esetben a leiratkozó minden adatát haladéktalanul törölni kell. (2) A személyes adatok kezelésének célja: a. Hírlevél küldése az Adatkezelő termékei, szolgáltatásai tárgyában b. Reklámanyag küldése c. Adatkezelő a kiküldött hírlevelek olvasottságáról, a hírlevelekben levő linkekre történő kattintások segítségével statisztikát vezet. (3) A kezelt személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), e-mail címe. (4) Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. (5) Az adatkezelés időtartama: a hírlevél-szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig). (6) A személyes adatok címzettjei: az Adatkezelő ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként az Adatkezelő online marketing szolgáltatója. (7) Adatok forrása: közvetlenül az érintettől. (8) Adatközlés/adattovábbítás: harmadik fél számára nem kerül közlésre, kivéve, ha adatfeldolgozót vesz igénybe. Amennyiben harmadik fél felé közlésre kerül, úgy a címzett adatait az Adatvédelmi szabályzat tartalmazza. 

7. Közösségi irányelvek / Adatkezelés közösségi felületeken (1) A Adatkezelő termékei, szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése céljából Facebook oldalt tart fenn. (2) A Adatkezelő Facebook oldalán feltett kérdés nem minősül hivatalosan benyújtott panasznak. (3) A Adatkezelő Facebook oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat a Adatkezelő nem kezeli. (4) A látogatókra a Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók. (5) Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén a Adatkezelő előzetes értesítés nélkül kizárhatja az érintettet a tagok közül, vagy törölheti hozzászólását. (6) A Adatkezelő nem felel a Facebook felhasználók által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért. A Adatkezelő nem felel semmilyen, a Facebook működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért. 20 

8. Rendezvény szervezésével és ajándéksorsolással kapcsolatos adatkezelés 

8.1. Rendezvényszervezés (1) Adatkezelő lehetővé teszi érintettek csoportjai számára, hogy bizonyos szolgáltatásait egy adott rendezvény során vegyék igénybe. (2) Az adatkezelés célja: a rendezvény megszervezésével kapcsolatos feladatok ellátása, kapcsolattartás. (3) A kezelt személyes adatok köre: kapcsolattartó neve, e-mail címe, címe, telefonszáma. (4) Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájáruláson alapul. Amennyiben az Adatkezelő és érintett megállapodást kötöttek a rendezvény kapcsán, úgy a jogalap a megállapodás lesz. (5) Az adatkezelés időtartama: abban az esetben, ha az adatok alátámasztják egy számla kibocsátását, akkor az adatok kezelése a bizonylat jogi kezelésével megegyező módon, a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év. Amennyiben nem, úgy az adatkezelés időtartama 5 év (általános elévülési idő). (6) A személyes adatok címzettjei: a rendezvény szervezésével foglalkozó munkatársak. (7) Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől. (8) Adatközlés/adattovábbítás: harmadik félnek nem került továbbításra.

8.2. Ajándéksorsolás (1) Ha az Adatkezelő ajándéksorsolást (1991. évi XXXIV. törvény 23.§) szervez, hozzájárulás alapján kezelheti az érintett természetes személy nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét. A játékban való részvétel önkéntes. (2) A személyes adatok kezelésének célja: nyereményjáték nyertesének megállapítása, értesítése, a nyeremény megküldése. (3) Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. (4) A kezelt személyes adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím. (5) Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. (6) Az adatkezelés időtartama: az ajándéksorolás végelszámolásáig, avagy az érintett törlési kérelméig. (7) A személyes adatok címzettjei: az Adatkezelő marketinggel kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a Adatkezelő IT szolgáltatója szerverszolgáltatást végző munkavállalói, futárszolgálat munkavállalói. (8) Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől. (9) Adatközlés/adattovábbítás: harmadik fél számára nem kerül közlésre. 

9. Érintettről készített képek, videófelvételek, hangfelvételek kezelése (1) Adatkezelő az érintettről, és/vagy az érintettel készített hang-, kép- és videófelvételt kizárólag az érintett arra irányuló, önkéntes, előzetes, határozott hozzájárulásával hozza létre, ill. továbbítja és publikálja. (2) A személyes adatok kezelésének célja: az érintett hozzájárulásában meghatározott cél, úgy mint, az érintettről az érintett beleegyezésével készített hang-, kép- és videófelvételek továbbítása a Partner, vagy harmadik személy számára, vagy az Adatkezelő weboldalán vagy közösségi oldalán történő közzététele, és így az Adatkezelő marketingje. (3) A kezelt személyes adatok köre: érintettel készült hangfelvétel, az érintett képmása, érintettről készült egyéb pl. videóképfelvétel, amelyről az érintett felismerhető. (4) Az adatkezelés jogalapja: Az érintett előzetes, önkéntes hozzájárulása. Amennyiben érintett az adatról felismerhető, úgy előzetes hozzájárulását bármikor visszavonhatja, akár a weboldalra vagy a közösségi oldalra feltöltés előtt, akár a feltöltést követően (törlési igény). Az érintettekről készült adatok weboldalról és/vagy közösségi oldalról és/vagy az adatállományból történő törlésével vagy zárolásával kapcsolatos információ az marketing@cloos.hu email címen kérhető. (5) Az adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig. (6) Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől. (7) Adatközlés/adattovábbítás: Adatkezelő az elkészült adatokat az érintett önkéntes hozzájárulásának megfelelően nyilvánosságra hozhatja, így az adatok harmadik felek számára továbbításra kerülnek. 

10. Direkt marketing célú adatkezelés (1) Ha külön törvény eltérően nem rendelkezik, reklám természetes személynek, mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével (közvetlen üzletszerzés), így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján – a 2008. évi XLVIII. törvényben meghatározott kivétellel – kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult. (2) A személyes adatok kezelésének célja: az Adatkezelő tevékenységéhez kapcsolódó direkt marketing tevékenység folytatása, azaz reklámkiadványok, hírlevelek, aktuális ajánlatok nyomtatott (postai) vagy elektronikus formában (email) történő rendszeres vagy időszakonkénti megküldése a megadott elérhetőségekre. (3) A kezelt személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe. (4) Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. (5) Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig. (6) A személyes adatok címzettjei: az Adatkezelő marketing feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként az Adatkezelő online marketing szolgáltatója. (7) Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől. (8) Adatközlés/adattovábbítás: harmadik fél számára nem kerül közlésre.

 

IV. FEJEZET ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL 

 

E fejezetben az áttekinthetőség és átláthatóság kedvéért röviden összefoglaljuk az érintett jogait, amelyek gyakorlására vonatkozó részletes tájékoztatást az Adatkezelési szabályzatban adjuk meg. Előzetes tájékozódáshoz való jog Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. (Rendelet 13-14. cikk) Az érintett hozzáférési joga Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon. (Rendelet 15. cikk). 

A helyesbítéshez való jog Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. (Rendelet 16. cikk). A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 

1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeltben meghatározott indokok valamelyike fennáll. (Rendelet 17. cikk) Az adatkezelés korlátozásához való jog Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést ha a rendeltben meghatározott feltételek teljesülnek. (Rendelet 18. cikk) A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. 

Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. (Rendelet 19. cikk) Az adathordozhatósághoz való jog A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. (Rendelet 20. cikk) A tiltakozáshoz való jog Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükség. (Rendelet 21. cikk) Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. (Rendelet 22. cikk) Korlátozások Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban (Rendelet 23. cikk) 

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. (Rendelet 34. cikk) A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog) Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet. (Rendelet 77. cikk) 

A felügyeleti hatóság elérhetőségei: NAIH, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság E-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu Telefonszáma: (1) 391 1400 Postacíme: Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c, 1125 A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. (Rendelet 78. cikk)

Az Adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait. (Rendelet 79. cikk) 27 V. FEJEZET- AZ ÉRINTETT KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE, AZ ADATKEZELŐ INTÉZKEDÉSEI 

1. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. 

2. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. 

3. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. 

4. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 

5. Az Adatkezelő a Rendelet 13. és 14. cikk szerinti információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást (Rendelt 15-22. és 34. cikk) és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre: a) 6.350,-Ft összegű díjat számíthat fel, vagy b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli. 

6. Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti. 

 

Crown International Kft., 2022. május.11